Whats People says

Whats People says

Leveringbetingelser

Vi leverer til Norden og Europa, hvor vi sender med Postdanmark eller GLS, og leveringstid kan variere for de forskellige lande.

Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med ordrebekræftelsen. Har emballagen tegn på skade, når du modtager den, skal du åbne pakken i overværelse af GLS eller transportøren. Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden.

Er varen beskadiget, påføres kvitteringen nægtet modtagelse. GLS/transportøren tager så pakken med retur, og du kontakter Igastro.dk.
Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig til GLS, transportøren eller os. Vi opfordrer kunder til at påberåbe sig sådanne skader overfor Igastro.dk, til enten Igastro.dk eller direkte til transportøren inden for 5 arbejdsdage.

Det er vigtigt, at emballagen bevares for evt. senere besigtigelse af transportør. Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende. Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at leverandøren foretager afhjælpning.

Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål, det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.
Fejl ved produktet, som opstår som følge af kundens forkerte opbevaring/behandling, er Etiketlageret.dk ikke ansvarlig for.

Bliver levering forhindret af force majeure ifalder Igastro.dk intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen. Force majeure er: arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud, såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes force majeure og andre lignende force majeure situationer. Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Igastro.dk er forpligtet på kundens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.
Husk at ved Flexlevering, hvor GLS, Postdanmark eller fragtmanden må stille pakken, hvis der ikke er nogen hjemme, overgår ansvaret for pakken til dig.